Du som är upp till 65 år kan ansöka om personlig assistans i din kommun och/eller hos försäkringskassan.  Rät­ten till person­lig assis­tans bestäms av lagen som heter Lag om stöd och ser­vice till vissa funk­tion­shin­drade (LSS). LSS är en rät­tighet­sla­g. Det innebär att om du upp­fyller vissa kri­terier har du rätt till assis­tans.

Du som har rätt till assistans får en assis­tanser­sät­tnin­g som beta­las ut av försäkringskas­san eller kommunen. Er­sät­tnin­gen ska i första hand täcka de per­son­liga assis­ten­ter­nas löner, sociala avgifter, försäkringar och övriga omkostnader som uppstår när man har personlig assistans. Du väl­jer själv vem som ska anordna din per­son­liga assistans.

Läs mer om LSS-lagen på Socialstyrelsens webbplats

Inspektionen för Vård och Omsorg är ansvariga för tillsyn av organisationer som vår som utför personlig assistans, du kan läsa mer om dem under följande länk.

Inspektionen för Vård och Omsorg

 

Om du vill ha hjälp med din ansökan, kontakta oss!